Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

ko nguồn
(ko nguồn)
(ko nguồn)
 
Kinh tế chính trị liên quan đến nhiều ngành khoa học xã hội khác. Các nhà nghiên cứu kinh tế chính trị thường sử dụng tri thức của các ngành khoa học xã hội khác để giải thích các hiện tượng, các hành vi kinh tế. Một số ngành khoa học xã hội có liên quan mật thiết đến kinh tế chính trị học như xã hội học, nhân loại học, sử học, luật học... [[Xã hội học]] nghiên cứu các quan hệ xã hội. Nhiều nhà xã hội học nghiên cứu các quan hệ xã hội hình thành dựa trên [[quan hệ sản xuất]] cũng như sự ảnh hưởng của quan hệ sản xuất lên hoạt động xã hội loài người. [[Nhân chủng học|Nhân loại học]] áp dụng kinh tế chính trị để nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống tư bản toàn cầu và các nền văn minh địa phương. [[Lịch sử]] luôn thay đổi, phương pháp lịch sử được môn kinh tế chính trị áp dụng để nghiên cứu các quy luật chung của hoạt động kinh tế-xã hội. [[Luật học]], luật pháp được chính quyền áp dụng để quản lý xã hội. Trong kinh tế chính trị, luật cùng với các tư tưởng xã hội và quan điểm chính trị tạo nên [[kiến trúc thượng tầng]]. [[Sinh thái học]] có quan hệ với kinh tế chính trị bởi vì hoạt động kinh tế-xã hội loài người ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái. Những thay đổi về mặt sinh thái tác động trở lại đến con người, nhiều khi tiêu cực.
 
== Mục đích nghiên cứu kinh tế chính trị ==
Học thuyết kinh tế chính trị nghiên cứu các hiện tượng [[kinh tế]]-[[xã hội]] để đưa ra các quy luật chung có thể áp dụng được vào các quá trình hoạt động kinh tế-xã hội nhằm phát triển nền kinh tế của một [[quốc gia]]. Trong khi đó, trọng tâm của kinh tế chính trị là [[quan hệ sản xuất]].
 
==Các trường phái==