Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

(or thành và)
 
== Chi tiết ==
Có hai cách ký hiệu chính cho những phép hoán vị.
 
Trong cách ký hiệu quan hệ, có thể viết thứ tự "tự nhiên" của các phần tử trên một dòng, và thứ tự mới trên một dòng khác:
Người dùng vô danh