Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Một đa thức 1 biến có thể có 1 nghiệm, nhiều nghiệm hoặc không có nghiệm.
 
Số nghiệm tối đa của đa thức 1 biến không vượt quá bậc của đa thức đó.
== Xem thêm ==
* [[Định lý cơ bản của đại số]]