Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

| align=center | XXXXXX
| [[Chiến trường]]<br>
|Region/TheatereTheatre
| 1,000,000-10,000,000+
| 4 Cụm tập đoàn quân trở lên
| align=center | XX
| [[Sư đoàn]]
|Division/LegioinLegion
| 10,000–15,000
| 2-4 Lữ đoàn hay Trung đoàn<br>hay gồm 10 tiểu đoàn và<br>các đơn vị yểm trợ
Người dùng vô danh