Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Vũ vương”

==Danh sách==
* [[Lưu Tống]] Vũ Lăng Hiếu Vũ Vương Lưu Tuấn (sau này đăng cơ chính là [[Lưu Tống Hiếu Vũ Đế]])
*[[Ngũ ĐạiĐường Thập Quốc]]triều Ngô Hiếu Trung Vương [[Dương Hành Mật]] (đười [[nhà Đường]] có thụy hiệu khácHiếu [[vươngTrung Vương]], sau được truy tôn là [[Vũ Đế]])
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] Hiếu Vũ Vương [[Nguyễn Phúc Khoát]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Kiền Cương Uy Đoán Thần Nghị Thánh Du Nhân Từ Duệ Trí Hiếu Vũ Vương, thường lược bớt chỉ gọi là [[Vũ Vương]], tức chúa Vũ hoặc Chúa Võ trong [[Tiếng Việt]], trước đó gọi là Hiểu [[Vũ công (thụy hiệu)|Vũ Công]], sau được truy tôn là [[Hiếu Vũ Đế]])