Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

 
* [[Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Việt Nam#Đại học công lập|Danh sách trường đại học công lập tại Việt Nam]]
* [[Danh sách các trường trung học chuyên nghiệp của Việt Nam|Danh sách các trường Trung học chuyên nghiệp của Việt Nam]];
*[[Danh sách trường đại học và cao đẳng tại Đà Nẵng]]
* [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam]];
* [[Hệ thống giáo dục Việt Nam]];