Khác biệt giữa các bản “Đại chiến Xích Bích (phim)”

n
* [[Trương Chấn]] vai [[Tôn Quyền]], thủ lĩnh 26 tuổi của đất [[Đông Ngô]]. Khi Tào Tháo kéo quân đến sát sông [[Trường Giang]], Tôn Quyền vẫn phân vân trong việc chủ hòa hay chủ chiến vì sức ép từ các quan văn (đứng đầu là [[Trương Chiêu]]) cùng quá khứ oai hùng của cha ([[Tôn Kiên]]) và anh trai ([[Tôn Sách]]). Nhưng sau khi được Gia Cát Lượng, rồi Chu Du thuyết phục, Tôn Quyền đã quyết tâm dồn toàn bộ binh mã Đông Ngô chống lại Tào Tháo.
* [[Hồ Quân]] vai [[Triệu Vân]], chiến tướng của Lưu Bị. Triệu Vân luôn là người dũng cảm, thiện chiến trong mọi trận đánh. Chính Triệu Vân là người đã cứu sống [[Lưu Thiện|A Đẩu]], con trai duy nhất của Lưu Bị, khỏi đám loạn quân ở [[Đương Dương]] sau cái chết của hai phu nhân Lưu Bị.
* [[Ba Sâm Trát Bố]] vai [[Quan Vũ]], mem kết nghĩa và là chiến tướng của Lưu Bị. Quan Vũ vừa là dũng tướng trên chiến trường, vừa là người cao thượng trong đối xử với bạn bè và kẻ thù. Tào Tháo luôn muốn thu phục Quan Vũ bằng mọi cách, kể cả tha chết và thả cho Quan Vũ về với Lưu Bị.
* [[Tang Kim Sinh]] vai [[Trương Phi]], một trong ba anh em kết nghĩa Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi. Trương Phi là người nóng tính, nổi tiếng với tiếng thét lớn và cũng rất dũng cảm trên chiến trường.
*[[Nakamura Shidō II|Trung Thôn Sử Đổng]] vai Cam Hưng, dũng tướng của Chu Du.