Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Tiêu Thừa Chi|Nam Tề Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Tây Lương Tuyên Đế]] (trước đó từng làm Nhạc Dương Tuyên Vương)
* [[Trần Tuyên Đế]] (gọi tắt, thụy hiệu thật là Hiếu Tuyên Đế, trước đó từng làm Thuỷ Hưng Hiếu Tuyên Vương và An Thành Hiếu Tuyên Vương)
* [[Bắc Chu Tuyên Đế]]
* [[Lý Hy (Đường)|Đường Tuyên Đế]] (truy tôn)