Khác biệt giữa các bản “Liệt Đế”

* [[Thác Bạt Ế Hòe|Đại Liệt Đế]] (truy tôn)
* [[Địch Chiêu|Trạch Ngụy Uy Liệt Đế]] (có lúc gọi theo [[niên hiệu]] là Định Đỉnh Đế, sử sách đôi khi gọi là [[Mạt Đế]])
* [[Bắc Tề Văn Tuyên Đế|Bắc Tề Cảnh Liệt Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Văn Tuyên Đế]], trước khi đăng cơ gọi là Tề [[Văn Tuyên Vương]] hoặc Tề Cảnh [[Liệt Vương]])
* [[An Lộc Sơn|Yên Quang Liệt Đế]]
* [[Đại Trọng Tượng|Bột Hải Liệt Đế]] (truy tôn)