Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Tôn Khả Vọng|Đại Tây Vũ Đế]]
* [[Hậu Kim]] [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích|Vũ Đế]] (thụy hiệu ban đầu, sau gia tăng thành [[Hiếu Vũ Đế]], rồi lại cải thành [[Cao Đế]], [[tôn hiệu]] là [[Thần Vũ Đế]])
* [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], trước đó từng là [[Hiếu Vũ vương]], được gọi tắt là Vũ Vương hay Chúa Vũ và Chúa Võ, trước nữa gọi là Hiểu Vũ Công)
* [[Việt Nam]] [[Nguyễn Huệ|Tiền Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, được [[hoàng đế]] [[Càn Long]] ban tặng thụy hiệu là An Nam Trung [[Thuần Vương]])
 
==Xem thêm==