Khác biệt giữa các bản “Thành phố quốc gia của Nhật Bản”