Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại Thánh Đế”

* [[Võ Tắc Thiên|Vũ Chu Đại Thánh Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Thánh hoàng hậu]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Đại Thánh Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Hiếu Hòa Đế]] và Chiêu [[Hiếu Đế]])
* [[KimHoàn ThếNhan TổHặc Lý Bát|Kim Đại Thánh Đế]] (do [[Hoàn Nhan Lượng|Kim Dạng Đế]] cải thụy, thụy hiệu trước do [[Kim Hy Tông]] đặt Thánh [[Túc Đế]], cũng có khi gọi là [[Thần Vũ Đế]] vì sau được gia thụy thành Thần Vũ Thánh Túc Hoàng Đế)
* [[Kim Thái Tổ|Kim Đại Thánh Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Vũ Nguyên Đế]], từng được [[Liêu Thiên Tộ Đế]] sắc phong làm Đông Hoài Quốc Hoàng Đế nhưng không chấp nhận)