Khác biệt giữa các bản “Hiếu Hòa Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Hán Hòa Đế|Hán Hiếu Hòa Đế]] (thường gọi tắt là [[Hòa Đế]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Hiếu Hòa Đế]] (còn có các thụy hiệu khác là [[Chiêu Hiếu Đế]] và [[Đại Thánh Đế]])
* [[Lưu Thừa Quân|Bắc Hán Hiếu Hòa Đế]]
* [[Chu Thường Thanh|Nam Minh Hiếu Hòa Đế]]
 
Người dùng vô danh