Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

| colspan="3" align="left" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" |'''Xã (12)'''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Bình Dương, Gia Bình|Bình Dương]]|| || 6,9 km²5.693
| 6,88 km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Cao Đức]]|| || 11,4 km²
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Đông Cứu]]|| || 6,66 km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Giang Sơn, Gia Bình|Giang Sơn]]|| || 7,92 km²6.191
| 7,67 km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Lãng Ngâm, Gia Bình|Lãng Ngâm]]|| || 6,34 km²
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quỳnh Phú]]|| || 7,86 km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Song Giang, Gia Bình|Song Giang]]|| || 7,07 km².189
| 7,07 km²
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Thái Bảo, Gia Bình|Thái Bảo]]|| || 7,15 km²
Người dùng vô danh