Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

Không có tóm lược sửa đổi
* Tây Tấn Ngô Hiếu Vương (tức Tân Đồ Hiếu Vương) [[Tư Mã Yến]]
* Đông Tấn Lang Nha Hiếu Vương [[Tư Mã Bầu]] (thời Tây Tấn gọi là Tuyên Thành [[Hiếu Công]])
* [[Hậu Yên]] Âm Bình Hiếu Vương [[Mộ Dung Nhu]]
* [[Lưu Tống]] Tấn Lăng Hiếu Vương [[Lưu Tử Vân]]
* [[Nhà Lương|Lương triều]] Hành Dương Hiếu Vương [[Tiêu Nguyên Giản]]