Khác biệt giữa các bản “Nhà Đinh”

không có tóm lược sửa đổi
==Nội trị==
===Bộ máy chính quyền===
[[Tập tin:南宋·折檻圖.jpg|250px|nhỏ|phải|Hoàng tử Đinh Hạng Lang ở Ngự Lâm Hoa Lư]]
Năm 971, Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định cấp bậc văn võ trong triều đình. Trong triều có sự tham gia của các nhà sư vì những đóng góp của họ trong quá trình dẹp [[loạn 12 sứ quân]]<ref>Lê Văn Siêu, sách đã dẫn, tr. 52.</ref>. Vua Đinh phong cho các quan văn võ:
* [[Nguyễn Bặc]] làm Định quốc công