Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:VD: BaCO<sub>3</sub> <chem> ->[t0] </chem> BaO + CO<sub>2</sub> ↑
:MgCO<sub>3</sub> <chem> ->[t0] </chem> MgO + CO<sub>2</sub> ↑
:Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> <chem> ->[t0] </chem> không xảy ra vì Na là kimim loại kiềm
:2. '''Muối nitrat'''
:<u>Trường hợp 1</u>: Muối nitrat của các kim loại từ K → Ca trong dãy HĐHH
Người dùng vô danh