Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

n (Vuhoangsonhn đã đổi Hiếu Vương thành Hiếu vương)
* Đông Hán [[Lưu Khánh (Đông Hán)|Thanh Hà Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Thứ (Tế Bắc vương)|Tế Bắc Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Khai (Hà Gian vương)|Hà Gian Hiếu Vương]] (sau được truy tôn thành [[Hiếu Mục Đế|Hiếu Mục Hoàng]])
* Đông Hán [[Lưu Thượng (Nhâm Thành vương)|Nhâm Thành Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Đắc|An Bình Hiếu Vương]]