Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

* Tây Hán [[Lưu Chí (Tây Hán)|Tri Xuyên Ý Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Chi|Đông Hải Ý Vương]]
* [[Lý Thiên Tích|Đường Ý Vương]] ([[Đường Cao Tổ]] truy tôn, sau [[Đường Cao Tông]] cáicải thụy hiệu là [[Quang Đế]])
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Cao Bảo Dung|Kinh Nam Trinh Ý Vương]]
* [[Ngũ Đại Thập Quốc]] [[Ngô Việt]] Trung Ý Vương [[Tiền Thục (vua)|Tiền Thục]] (sau đầu hàng nhà Tống đổi phong hiệu thành Tần Quốc Trung Ý Vương)
Người dùng vô danh