Khác biệt giữa các bản “San Marino”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
Sự hiện diện của [[Do Thái giáo]] ở San Marino đã có ít nhất là 600 năm qua được đề cập đến đầu tiên bởi [[người Do Thái]] ở San Marino cuối [[thế kỷ XIV]], trong các văn bản chính thức có ghi lại các giao dịch kinh doanh của người Do Thái. Có nhiều tài liệu trong suốt [[thế kỷ XV]] và [[thế kỷ XVII]] mô tả các giao dịch của người Do Thái và xác minh sự hiện diện của một cộng đồng Do Thái ở San Marino. Người Do Thái đã được yêu cầu đeo phù hiệu đặc biệt và sống cách biệt với người Công giáo, nhưng cũng được phép có sự bảo vệ chính thức của chính phủ.
 
== Giao thông ==
 
==Tham khảo==