Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Vũ vương”

* [[Bắc Ngụy]] Nghi Dương Hiếu Vũ Vương [[Nguyên Cảnh Thực]]
* Đường triều Ngô Hiếu Vũ Vương [[Dương Hành Mật]] (có thụy hiệu khác là [[Vũ Trung Vương]], sau được truy tôn là [[Vũ Đế]])
* Việt Nam Trần triều Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương [[Nguyễn Nộn]] (còn gọi là [[ThawsngsThắng vương|Đại Thắng Vương]])
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] Hiếu Vũ Vương [[Nguyễn Phúc Khoát]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Kiền Cương Uy Đoán Thần Nghị Thánh Du Nhân Từ Duệ Trí Hiếu Vũ Vương, thường lược bớt chỉ gọi là [[Vũ Vương]], tức chúa Vũ hoặc Chúa Võ trong [[Tiếng Việt]], trước đó gọi là Hiểu [[Vũ công (thụy hiệu)|Vũ Công]], sau được truy tôn là [[Hiếu Vũ Đế]])
 
Người dùng vô danh