Khác biệt giữa các bản “Thục Gia Hoàng quý phi”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm Ung Chính thứ 13 ([[1735]]), ngày [[3 tháng 9]] (âm lịch), Bảo Thân vương Hoằng Lịch đăng cơ, sử gọi ['''Càn Long Đế''']. Cùng ngày, tôn [[Sùng Khánh Hoàng thái hậu|Hi quý phi Nữu Hỗ Lộc thị]] làm [[Hoàng thái hậu]], lập Đích Phúc tấn [[Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu|Phú Sát thị]] làm [[Hoàng hậu]].
 
Sang ngày [[24 tháng 9]] (âm lịch) cùng năm, chỉ dụ tấn các phi tần khác từ tiềm để, trong đó [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi|Trắc phúc tấn Cao thị]] làm [[Quý phi]], [[Kế Hoàng hậu|Trắc phúc tấn Na Lạp thị]] làm Nhàn [[Phi (hậu cung)|Phi]], [[Thuần Huệ Hoàng quý phi|Cách cách Tô thị]] cùng [[Nghi tần|Cách cách Hoàng thị]] làm [[Tần (hậu cung)|Tần]], còn Cách cách Kim thị được chỉ định làm [[Quý nhân]]. Dưới Kim thị, [[Du Quý phi|Cách cách Hải thị]] cùng [[Uyển Quý phi|Cách cách Trần thị]] đều thụ phong [[Thường tại]]<ref>《內務府上諭檔》:金姓格格封為貴人,海姓格格、陳姓格格均封為常在。高姓側福晉封為貴妃,納喇姓側福晉封為妃,蘇姓格格、黃姓格格均封為嬪。貴妃娘家是包衣佐領人,出為本旗滿洲人。黃姓嬪娘家是包衣管領下人,出為本旗包衣佐領下人。</ref>. Vị trí của Kim thị vào lúc này không tính là cao, sang năm sau ([[1737]]), Tần Hoàng thị qua đời, lúc này địa vị của Kim thị chỉ còn sau Tần Tô thị - người hạ sinh ra Hoàng tam tử [[Vĩnh Chương]].
 
Năm Càn Long thứ 2 ([[1737]]), [[tháng 11]], Càn Long Đế quyết định gia ân hậu cung, tất cả các hậu phi (trừ Cao thị và Na Lạp thị) đều thăng một cấp, trong đó Kim Quý nhân thành Tần. Khi định huy hiệu, [[Nội vụ phủ]] soạn ra 4 huy hiệu lần lượt là 「'''Lệnh'''; 令」; 「'''Uyển'''; 婉」; 「'''Gia'''; 嘉」và 「'''Túy'''; 粹」, sau cùng định chọn '''Gia tần''' (嘉嫔). Theo [[Hồng xưng thông dụng]] của Nội vụ phủ, chữ ''"Gia"'' có Mãn văn là 「Gitulkhan」, có nghĩa là ''"đáng khen"''. Ngày [[4 tháng 12]] (âm lịch) cùng năm đó, lấy Lễ bộ Thượng thư [[Nhậm Lan Chi]] (任兰枝) làm Chính sứ, Nội Các Học sĩ [[Ngô Gia Kỳ]] (吴家骐) làm Phó sứ, tiến hành lễ sách phong<ref>乾隆帝晋封贵人金氏为嘉嫔册文:命礼部尚书任兰枝为正使。内阁学士吴家骐为副使。持节。册封贵人金氏为嘉嫔。册文曰。朕惟赞宫庭而敷化。淑德丕昭。班位号以分荣。恩光式焕。珩璜克叶。纶綍攸加。尔贵人金氏、早毓名门。夙禀温恭之度。久勤内职。备娴敬慎之仪。兹仰承皇太后慈谕。册封尔为嘉嫔。尔其象服钦承。履谦和而迓福。鸿禧永荷。懋敦顺以凝祥。钦哉。</ref>.