Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

n
 
Đại quân của Quan Vũ vây hãm thành [[Tương Dương (thành cổ)|Tương Dương]], sau đó lại vây đánh Phàn (樊) thành. Tào Tháo nghe tin, sai [[Vu Cấm]] dẫn quân đi cứu Tương-Phàn.
:Trong [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'' của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]] có tình tiết [[hư cấu]] rằng [[nhân vật]] Quan Vũ chém tướng, đánh chiếm được cả thành [[Tương Dương (thành cổ)|Tương Dương]]. Trên thực tế Vũ chỉ mới [[Bao vây|vây đánh]] thành, không chiếm được. (Cũng theo tiểu thuyết này, trước đó nhân vật Gia Cát Lượng đã phỗng tay trên của Chu Du, sai Triệu Vân cướp được Tương Dương, đến lúc này lại nói Tương Dương trong tay quân Tào, nhân vật Quan Vũ đánh chiếm được lần 2).
 
[[Bàng Đức]] lúc trước dẫn quân bản bộ hợp quân cùng [[Tào Nhân]] đi dẹp loạn Hầu Âm (侯音), Vệ Khai (衛開) ở huyện Uyển (宛), rồi xuôi xuống Nam, đến Phàn (樊) thành giúp chống Quan Vũ.<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện</ref>