Khác biệt giữa các bản “Chu Du”

Ít lâu sau, [[Viên Thuật]] mời [[Lỗ Túc]] ra làm quan huyện Đông Thành, nhưng Túc cũng tìm cách từ chối, rồi dẫn cả nhà hàng trăm người đi đến Cư Sào gặp Chu Du. Sang năm [[198]],<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Du từ Cư Sào quay về Ngô quận. Năm ấy, là năm Kiến An thứ ba''. ([[Chữ Hán]]: 遂自居巢還吳。是歲,建安三年也)</ref> cả hai đưa gia quyến cùng rời Cư Sào, vượt sông về Ngô quận.<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Lỗ Túc truyện''': ''Viên Thuật nghe danh Túc, liền cho làm Đông Thành Trưởng. Túc thấy Thuật không có phép tắc, không đủ cùng mưu việc, bèn đem hơn trăm người già yếu, người trẻ hào hiệp đi về phía nam, đến Cư Sào gặp Du. Lúc Du vượt sông về phía đông, nhân đó cùng đi''. ([[Chữ Hán]]: 袁術聞其名,就署東城長。肅見術無綱紀,不足與立事,乃攜老弱將輕俠少年百餘人,南到居巢就瑜。瑜之東渡,因與同行)</ref>
 
[[Tôn Sách]] nghe tin Chu Du về Ngô quận bèn tự mình ra đón và phong ông làm ''Kiện Uy Trung Lang Tướng'' (建威中郎將), giao cho 2000 quân và 50 ngựa chiến.<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Sách thân đến đón Du, trao cho chức Kiện uy trung lang tướng, lập tức cấp cho hai ngàn bộ binh, năm mươi kỵ binh''. ([[Chữ Hán]]: 策親自迎瑜,授建威中郎將,即與兵二千人,騎五十匹)</ref> Sách lại cấp cho ông một toán quân nhạc, sửa sang nhà cửa, ban tặng cho nhiều thứ khác, rồi nói:<blockquote>“''Chu Công Cẩn anh tuấn, có tài lạ, cùng với ta là bạn từ thuở còn để chỏm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở Đan Dương phát binh cùng thuyền tải lương giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đáp công lao, như thế cũng chưa đủ báo đáp''.”<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Sách lại cấp cho Du một toán quân nhạc, sửa sang nhà cửa, ban tặng cho nhiều thứ khác. Sách hạ lệnh rằng: “Chu Công Cẩn anh tuấn có tài lạ, cùng với Cô là bạn hữu từ thủa còn để chỏm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở Đan Dương, phát binh cùng với thuyền tải lương giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đáp công lao, như thế cũng chưa đủ để báo đáp vậy.”'' ([[Chữ Hán]]: 策又給瑜鼓吹,為治館舍,贈賜莫與為比。策令曰:「周公瑾英俊異才,與孤有總角之好,骨肉之分。如前在丹楊,發眾及船糧以濟大事,論德酬功,此未足以報者也。」)</ref></blockquote>
{{cquote|''Chu Công Cẩn anh tuấn, có tài lạ, cùng với ta là bạn từ thuở còn để chỏm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở Đan Dương phát binh cùng thuyền tải lương giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đáp công lao, như thế cũng chưa đủ báo đáp''.”<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Sách lại cấp cho Du một toán quân nhạc, sửa sang nhà cửa, ban tặng cho nhiều thứ khác. Sách hạ lệnh rằng: “Chu Công Cẩn anh tuấn có tài lạ, cùng với Cô là bạn hữu từ thủa còn để chỏm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở Đan Dương, phát binh cùng với thuyền tải lương giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đáp công lao, như thế cũng chưa đủ để báo đáp vậy.”'' ([[Chữ Hán]]: 策又給瑜鼓吹,為治館舍,贈賜莫與為比。策令曰:「周公瑾英俊異才,與孤有總角之好,骨肉之分。如前在丹楊,發眾及船糧以濟大事,論德酬功,此未足以報者也。」)</ref>}}
 
==== Chu Lang sánh với Tiểu Kiều ====