Khác biệt giữa các bản “Chu Du”

Tôn Sách rất hận Lưu Huân,<ref>Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 152. Trước kia Tôn Sách dưới quyền Viên Thuật, Thuật sai Sách đi đánh Lư Giang, hẹn đánh được sẽ cho làm Thái thú quận đó. Nhưng khi Tôn Sách đánh chiếm được quận Lư Giang từ tay Lục Khang (người cùng họ với Lục Tốn sau này), thì Viên Thuật nuốt lời hứa, cho Lưu Huân làm Thái thú. Sau việc Lưu Huân chặn giết Trương Huân và Dương Hoằng, Tôn Sách càng thêm thù Lưu Huân.</ref> dùng kế lừa Lưu Huân đi đánh Thượng Diên<ref>Kiến Xương thuộc Giang Tây</ref> rồi cùng Chu Du mang 2 vạn quân tập kích vào quận Lư Giang, chiếm được Hoãn Thành,<ref name=":2" /> tiếp quản toàn bộ số quân cũ của Viên Thuật được khoảng 3 vạn.
 
Tại Hoãn Thành có hai tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng, là con của Kiều công. Tôn Sách và Chu Du cùng đến hỏi làm vợ. ''Giang Biểu truyện'' của Ngu Phổ chép: Sách đến xem mặt xong, nói đùa với Du rằng:
Tại Hoãn Thành có hai tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng, là con của Kiều công. Tôn Sách và Chu Du cùng đến hỏi làm vợ. ''Giang Biểu truyện'' của Ngu Phổ chép: Sách đến xem mặt xong, nói đùa với Du rằng:<blockquote>“{{cquote|''Hai cô con gái của Kiều Công tuy phải chịu loạn ly, nhưng được hai người chồng như chúng ta, cũng vinh hạnh lắm chứ.''”<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Giang Biểu truyện chép: Sách coi dung nhan xong đùa cợt Du rằng: “Hai cô con gái của Kiều Công tuy phải loạn ly, nhưng được hai người chúng ta, tưởng cũng đủ vui sướng vậy.'' ([[Chữ Hán]]: 《江表傳》曰:策從容戲瑜曰:「橋公二女雖流離,得吾二人作婿,亦足為歡。」)</ref></blockquote>[[Tôn Sách]] lấy [[Đại Kiều]], còn Chu Du lấy [[Tiểu Kiều]].<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Bấy giờ gặp được hai người con gái của Kiều Công, đều là bậc quốc sắc cả, Sách cưới Đại Kiều, Du cưới Tiểu Kiều.'' ([[Chữ Hán]]: 時得橋公兩女,皆國色也。策自納大橋,瑜納小橋)</ref>}}
[[Tôn Sách]] lấy [[Đại Kiều]], còn Chu Du lấy [[Tiểu Kiều]].<ref>'''[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Tam quốc chí]], Ngô thư 9, Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện - Chu Du truyện''': ''Bấy giờ gặp được hai người con gái của Kiều Công, đều là bậc quốc sắc cả, Sách cưới Đại Kiều, Du cưới Tiểu Kiều.'' ([[Chữ Hán]]: 時得橋公兩女,皆國色也。策自納大橋,瑜納小橋)</ref>
 
==== Bình định Dự Chương, trấn giữ Ba Khâu ====