Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

:Trong [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'' của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]] có tình tiết [[hư cấu]] rằng [[nhân vật]] Quan Vũ chém tướng, đánh chiếm được cả thành [[Tương Dương (thành cổ)|Tương Dương]]. Trên thực tế Vũ chỉ mới [[Bao vây|vây đánh]] thành, không chiếm được. (Cũng theo tiểu thuyết này, trước đó nhân vật Gia Cát Lượng đã phỗng tay trên của Chu Du, sai Triệu Vân cướp được Tương Dương, sau lại nói Tương Dương trong tay quân Tào, nhân vật Quan Vũ đánh chiếm được lần 2).
 
[[Bàng Đức]] lúc trước dẫn quân bản bộ hợp quân cùng [[Tào Nhân]] đi dẹp loạn Hầu Âm (侯音), Vệ Khai (衛開) ở huyện Uyển (宛), rồi xuôi xuống Nam, đến Phàn (樊) thành giúp chống Quan Vũ.<ref name="BDT">[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện</ref>
[[Bàng Đức]] nói "''Năm nay nếu ta không giết được Vũ, tất Vũ sẽ giết ta.''" Quan Vũ và Bàng Đức giao chiến, Vũ bị Đức bắn tên trúng vào trán.<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện<name="BDT"/ref> Bàng Đức thường cưỡi ngựa trắng, quân của Vũ đều khiếp sợ Đức, gọi ông là ''Bạch mã tướng quân''.<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện<name="BDT"/ref> [[Tào Nhân]] sai Bàng Đức đóng quân cách phía bắc Phàn Thành mười dặm.<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện<name="BDT"/ref>
:Trong [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'' của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]] có tình tiết [[hư cấu]] rằng nhân vật [[Bàng Đức]] xin đi theo [[Vu Cấm]] làm tiên phong, đem cả [[Quan tài|áo quan]] để chứng tỏ tận trung báo quốc. Thực tế Bàng Đức đi cùng [[Tào Nhân]].