Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

n
:<small>Theo một người Việt Nam tên "Trần Tiến" viết trong bài ''"Mọt" Tam quốc (kỳ 5)'' cho báo Thể Thao & Văn Hóa thì: đây là trận lũ bất thường nên bọn [[Tào Nhân]], [[Mãn Sủng]] dù đã ở đây lâu năm cũng không thể lường được, còn Quan Vũ bằng cách nào đó (?) đã "tiên liệu được" và lợi dụng cơ hội đó để phá địch, không hẳn là chỉ nhờ may mắn.<ref>https://thethaovanhoa.vn/van-hoa/mot-tam-quoc-ky-5-phong-vu-kinh-chau-tuong-phan-chi-chien-n20181217084608436.htm</ref></small>-->
 
[[Bàng Đức]] cùng tướng sĩ trốn lũ trên đê, chống trả quyết liệt từ sáng đến trưa,<ref name="BDT"/> rồi cùng một tướng khác đi thuyền nhỏ định về trại [[Tào Nhân]],<ref name="BDT"/> nhưng thuyền bị lật, Đức bị rơi mất cung tên,<ref name="BDT"/> đành bám vào thuyền, trôi theo dòng nước lũ, rồi bị bắt.<ref name="BDT"/> Quan Vũ dụ hàng Bàng Đức, bị Đức chửi mắng rằng:<ref name="BDT"/>
{{cquote|''Thằng ranh con, sao dám bảo ta hàng! [[Tào Tháo|Nguỵ vương]] có trăm vạn giáp binh, uy chấn thiên hạ. [[Lưu Bị]] nhà mày chỉ là kẻ tầm thường thôi, há có thể địch nổi sao! Ta thà làm con ma ở [[Tào Ngụy|nước Nguỵ]], chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc vậy.''<ref name="BDT"/>}}
Quan Vũ sai người giết Bàng Đức.<ref name="BDT"/> Sau này con trai Bàng Đức để trả thù cho cha đã giết sạch gia tộc Quan Vũ.<ref>''Thục ký'' viết: con [[Bàng Đức]] là Hội theo Chung - Đặng phạt Thục. Thục bị diệt, đã cho giết sạch gia tộc Quan Vũ.</ref>