Khác biệt giữa các bản “Gia Cát Lượng”

n
Khi Lưu Bị chết, Cao Định lại lộng hành, đánh phá thành trì, xưng vương ở Việt Huề. Cường hào ở Ích Châu là [[Ung Khải]] (hậu duệ [[Thập Phương|Hợp hương]] hầu [[Ung Xỉ]]) cũng dấy binh nổi dậy ở [[Kiến Ninh]], giết chết thái thú. Gia Cát Lượng phái Trương Duệ thay chức thái thú, nhưng cũng bị Ung Khải bắt được, đem nộp sang [[Đông Ngô]]. [[Tôn Quyền]] sai Thái thú [[Giao Chỉ]] là [[Sĩ Nhiếp]] phong Khải làm Thái thú Vĩnh Xương.<ref name="TVD568"/>
 
Gia Cát Lượng sai [[Đặng Chi]] đi sứ Đông Ngô, cắt đứt ngoại viện của [[Ung Khải]], lại sai Thường Phòng đi khôi phục quyền cai trị Nam Trung. Phòng tra khảo rồi giết quan chủ bạ quận Tang Ca, nói Thái thú Tang Ca là [[Chu Bao]] có ý hưởng ứng Ung Khải. Chu Bao giết Thường Phòng, vu cáo Phòng mưu phản. Gia Cát Lượng "thí tốt" cho giết gia quyến của Thường Phòng, lưu đày 4 người anh em của Phòng đến Việt Huề.<ref name="TVD568"/>
 
[[Ung Khải]] liên minh với [[Cao Định]], tấn công Vĩnh Xương. [[Lã Khải]] đóng cửa thành chống cự. Ung Khải không đánh được, thấy thế yếu dần, liên hệ với Đầu mục ở quận Ích Châu là [[Mạnh Hoạch]]. Hoạch kích động [[người Di]], khiến họ đi theo Ung Khải, nổi dậy khắp vùng Nam Trung.<ref name="TVD568"/>