Khác biệt giữa các bản “Gia Cát Lượng”

Gia Cát Lượng sai [[Đặng Chi]] đi sứ Đông Ngô, cắt đứt ngoại viện của [[Ung Khải]], lại sai Thường Phòng đi khôi phục quyền cai trị Nam Trung. Phòng tra khảo rồi giết quan chủ bạ quận Tang Ca, nói Thái thú Tang Ca là [[Chu Bao]] có ý hưởng ứng Ung Khải. Chu Bao giết Thường Phòng, vu cáo Phòng mưu phản. Gia Cát Lượng "thí tốt" cho giết gia quyến của Thường Phòng, lưu đày 4 người anh em của Phòng đến Việt Huề.<ref name="TVD568"/>
 
[[Ung Khải]] liên minh với [[Cao Định]], tấn công Vĩnh Xương. [[Lã Khải]]<ref>Lã Khải (呂凱) tự Quý Bình (季平) là quan tướng [[Thục Hán]], khác với Lã Khải (Đông Ngô) là con trai [[Lã Đại]].</ref> đóng cửa thành chống cự. Ung Khải không đánh được, thấy thế yếu dần, liên hệ với Đầu mục ở quận Ích Châu là [[Mạnh Hoạch]]. Hoạch kích động [[người Di]], khiến họ đi theo Ung Khải, nổi dậy khắp vùng Nam Trung.<ref name="TVD568"/>
 
=====Gia Cát Lượng Nam chinh=====