Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bình vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Tây Tấn Hà Gian Bình Vương [[Tư Mã Hồng]] (trước vốn là Xương Vũ [[Bình Hầu]])
* [[Bắc Tề]] Triệu Quận Trinh Bình Vương [[Cao Sâm]] (truy tôn, thời [[Bắc Ngụy]] gọi là Nam Triệu Trinh Bình Công)
* Bắc Tề Vĩnh An Giản Bình Vương [[Cao Tuấn]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Vĩnh An Giản Bình Công)
* Tân La [[Chân Bình Vương]]
* [[Việt Nam]] [[Nhà Ngô|Ngô triều]] [[Dương Tam Kha|Dương Bình Vương]]
Người dùng vô danh