Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn Chiêu Vương”

==Danh sách==
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Khất Phục Sí Bàn|Tây Tần Văn Chiêu Vương]]
*[[Bắc Tề]] [[Cao Nhuận|Phùng Dực Văn Chiêu Vương]]
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Mã Hy Phạm|Sở Văn Chiêu Vương]]
 
Người dùng vô danh