Khác biệt giữa các bản “Vũ công (thụy hiệu)”

 
== Hoàng thân quốc thích ==
* Đông Hán [[Lưu Dần|Tề Vũ công]] (ban đầu truy tặng công tước, sau cải truy vương tước cho nên cũng gọi là Tề Vũ Vương)
* [[Bắc Tề]] Lạc Thành Trung Vũ Công [[Cao Trường Cung]] (sau được tién phong làm Lan Lăng Trung Vũ Vương, thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
 
== Đại thần ==