Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ công”

'''Trung Vũ Công''' (''[[chữ Hán]]'':忠武公) là [[thụy hiệu]] của một số [[nhân vật]] [[lịch sử]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]] thời [[phong kiến]].
==Danh sách==
* [[Bắc Tề]] Lạc Thành Trung Vũ Công [[Cao Trường Cung]] (sau được tién phong làm Lan Lăng Trung Vũ Vương, thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
*[[Bắc Tề]] Trường Lạc Trung Vũ Công (hoặc Quảng Bình Trung Vũ Công, Linh Vũ Trung Vũ Công và Nhạc Lăng Trung Vũ Công) [[Đoàn Thiều]] (thời [[Tây Ngụy]] chỉ gọi là Hạ Lạc huyện nam và Chân Định huyện nam, sau được tiến phong thành Bình Nguyên Trung Vũ Vương)
*Đường triều Đại Trung Vũ Công [[Quách Tử Nghi]] (sau được tiến phong làm Phần Dương Trung Vũ Vương)