Khác biệt giữa các bản “Điệu vương”

* Đông Tấn Lang Nha Điệu vương [[Tư Mã Hoán]] (thời Tây Tấn gọi là Hiển Nghĩa [[Điệu Hầu]])
* [[Lưu Tống|Tiền Tống]] [[Lưu Cẩn (Nam Bắc triều)|Trường Sa Điệu vương]]
* [[Bắc Tề]] Tế Nam Mẫn Điệu Vương Cao Ân (trước đó từng làm Mẫn Điệu Đế, sau bị phế truất nên sử sách thường gọi là [[Bắc Tề Phế Đế]])
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Lý Nguyên Hanh|Phong Điệu vương]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Chu Doãn Thông|Ngô Điệu vương]]
* Bắc Tống Ngụy Điệu Vương (hoặc Tần Điệu Vương, Tề Điệu Vương hoặc Phù Điệu Vương) [[Triệu Đình Mĩ]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Chu Doãn Thông|Ngô Điệu vương]]
* Minh triều Lỗ Điệu Vương [[Chu Doãn Kiên]] (do nhà [[Nam Minh]] truy tôn, còn gọi là Hành [[Mẫn Vương]])
* Minh triều Lỗ Điệu Vương [[Chu Kiện Dặc]] (truy tôn, trước gọi là Lỗ thế tôn)