Khác biệt giữa các bản “Điệu đế”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lưu Tất Vật Kỳ|Hạ Điệu Đế]] (truy tôn, thủ lĩnh Thiết Phất bộ)
* [[Hoàn Huyền|Sở Vũ Điệu Đế]] (trước khi đăng cơ lập chính quyền [[Hoàn Sở]] thì gọi là [[Vũ Điệu vương]])
* [[Bắc Tề]] Mẫn Điệu Đế Cao Ân (sau bị phế truất làm Tế Nam Mẫn Điệu Vương nên sử sách thường gọi là [[Bắc Tề Phế Đế]])
* [[Chu Từ Lãng|Minh Hiếu Điệu Đế]] (truy tôn, có thụy hiệu khác là [[Hiến Mẫn Thái Tử]])