Khác biệt giữa các bản “Lương Hoài vương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lương Hoài Vương''' (''[[chữ Hán]]'':良懷王 hoặc 梁懷王) trong [[Tiếng Việt]] có thể là [[thụy hiệu]] hoặc [[phong hiệu]] kèm thụy hiệu của một số vị [[phiên vương]] trong [[lịch sử]] các [[triều đại]] [[phong kiến]] [[Trung Quốc]].
'''Lương Hoài Vương''' có thể là:
==Thụy hiệu Lương Hoài Vương (良懷王)==
*[[Bắc Tề]] Nhạc Lăng Lương Hoài Vương [[Cao Bách Niên]]
==Phong hiệu kèm thụy hiệu Lương Hoài Vương (梁懷王)==
*Tây Hán Lương Hoài Vương [[Lưu Ấp]]
*Đông Hán Lương Hoài Vương [[Lưu Khuông]]
*Tây Tấn Lương Hoài Vương [[Tư Mã Hi (Lương vương)|Tư Mã Hi]]
*[[Nam Đường]] Lương Hoài Vương [[Từ Tri Ngạc]]
==Xem thêm==
*[[Lương Vương]]
*[[Hoài Vương]]
*[[Điệu Hoài Vương]]
*[[Điệu Hoài thái tử]]
*[[Đức Hoài Vương]]
*[[Hoài Đức vương]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}