Khác biệt giữa các bản “Ai đế”

 
==Danh sách==
* Tây [[Hán Ai Đế]], gọi tắt theo thụy hiệu gốc là [[Hiếu Ai Đế]]
* [[Thành Hán]] Ai Đế [[Lý Ban]] (có thụy hiệu khác là [[Lệ Thái Tử]])
* [[Thác Bạt Thủy Sinh|Đại Ai Đế]] Thác Bạt Thủy Sinh (truy tôn)
* Đông [[Tấn Ai Đế]] Tư Mã Phi
* Sở Cung Ai Đế [[Cao Nghiễm]] (truy tôn, trước đó gọi là Đông Bình Cung Ai Vương hoặc Lang Nha Cung Ai Vương]] thời [[Bắc Tề]])
* [[Đường Ai Đế]] Lý Chúc
* [[Đại Nhân Soạn|Bột Hải Ai Đế]] Đại Nhân Soạn (truy tôn, có thụy hiệu truy tôn khác là [[Tương Đế]], thụy hiệu thực tế là [[Ai Vương]] hoặc [[Tương Vương]])