Khác biệt giữa các bản “Liệt Công”

*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Lương]] [[Trương Trọng Hoa|Kính Liệt công]] ([[nhà Tấn]] truy tặng, còn có các thụy hiệu khác là: [[Chiêu Công]], [[Hoàn Công]] và [[Hoàn Vương (thụy hiệu)|Hoàn Vương]])
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Tần]] Kiến Ninh Liệt công [[Lý Uy (Tiền Tần)|Lý Uy]]
*[[Đông Ngụy]] Quảng Bình Cảnh Liệt Công [[Khố Địch Can]] (thời [[Bắc Tề]] được tiến phong làm Chương Vũ [[Cảnh Liệt vương]])
*[[Bắc Chu]] Tương Vũ Liệt công [[Lý Uý (Tương Vũ huyện công)|Lý Uý]] (sau được [[nhà Đường]] truy phong làm Sái [[Liệt Vương]])
*[[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] Hào Nghĩa Liệt Công [[Nguyễn Diễn]]