Khác biệt giữa các bản “Cảnh Liệt vương”

(Trang mới: “'''Cảnh Liệt Vương''' (''chữ Hán'':景烈王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, quận vương…”)
 
* [[Đông Ngụy]] Tề Cảnh Liệt Vương (hoặc Tề Văn Tuyên Vương) Cao Dương (sau này đăng cơ trở thành [[Bắc Tề Văn Tuyên Đế]] hay Bắc Tề Cảnh Liệt Đế)
* [[Bắc Tề]] Chương Vũ Cảnh Liệt Vương [[Khố Địch Can]] (thời [[Đông Ngụy]] chỉ là Quảng Bình Cảnh Liệt Công)
* Bắc Tề Tương Thành Cảnh Liệt Vương [[Cao Dục]] (thời [[Đông Ngụy]] chỉ là Chương Vũ Cảnh Liệt Công)
 
==Xem thêm==
*[[Cảnh Vương]]