Khác biệt giữa các bản “Cảnh Liệt công”

==Danh sách==
*[[Đông Ngụy]] Quảng Bình Cảnh Liệt Công [[Khố Địch Can]] (thời [[Bắc Tề]] được tiến phong làm Chương Vũ Cảnh Liệt Vương)
*Đông Ngụy Chương Vũ Cảnh Liệt Công [[Cao Dục]] (thời Bắc Tề được tiến phong làm Tương Thành Cảnh Liệt Vương, thường gọi tắt là [[Cảnh Vương]])
*Cảnh Liệt Công là thụy hiệu của [[Trịnh Địa]], tổng chỉ huy lực lượng [[hải quân]] của [[nhà Cao Ly]] trong cuộc chiến chống lại [[cướp biển]] [[Nhật Bản]].