Khác biệt giữa các bản “Cảnh vương”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lý Yểm|Tây Lương Cảnh Vương]] (truy tôn)
* [[Bắc Ngụy]] [[Lư Thống|Tương Thành Cảnh Vương]]
* [[Bắc Tề]] [[Cao Dục|Tương Thành Cảnh Vương]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Cảnh Liệt Vương, trước vào thời [[Đông Ngụy]] gọi là Chương Vũ [[Cảnh Liệt công]])
* [[Nhà Tuỳ|Tùy triều]] Sái Cảnh Vương [[Dương Chỉnh]] (truy phong)
* [[Đại Huyền Tích|Bột Hải Cảnh Vương]] (sau được truy tôn là Cảnh Đế)