Khác biệt giữa các bản “Vũ vương”

* [[Đông Ngụy]] [[Bột Hải]] Hiến Vũ Vương [[Cao Hoan]] (có thụy hiệu khác là [[Thần Vũ Vương]], sau được truy tôn là [[Thần Vũ Đế]] hoặc [[Hiến Vũ Đế]])
* [[Bắc Tề]] Lan Lăng Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Lan Lăng Trung Vũ Vương, trước đó từng làm Lạc Thành Trung Vũ Công)
* Bắc Tề Hàm Dương Vũ Vương [[Hộc Luật Kim]]
* [[Bách Tế Vũ Vương]]
* [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Vũ Đế)