Khác biệt giữa các bản “Túc Công”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Đông Ngụy]] Bình Nguyên Cương Túc Công [[Cao Hoán]] (sang thời [[Bắc Tề]] được tiến phong làm Thượng Đảng Cương Túc Vương)
*Đường triều Tống Túc công [[Tiêu Vũ]] (sau này [[Đường Thái Tông]] cải thụy hiệu thành Tống Trinh Biển Công, đời Hậu Lương ở Nam triều từng có tước hiệu Tân An quận vương)
*Đường triều Tấn Trung Túc công [[Hàn Hoảng]]
*[[Cao Ly]] [[Vương Tân|Thần Hàn Nhân Túc công]] (truy tôn)
 
*[[Túc Vương]]
*[[Cung Túc Công]]
*[[Trung Túc công]]
*[[Túc Hầu]]