Khác biệt giữa các bản “Trung Túc công”

==Danh sách==
*Đường triều Tấn Trung Túc công [[Hàn Hoảng]]
*Đường triều Hoắc Trung Túc công [[Lệnh Hồ Chương]]
*Nguyên triều Từ Trung Túc công [[Triệt Lý (Yên Chỉ Cát Bộ)|Triệt Lý]] (sau được truy tặng làm Vũ Ninh Trung Túc Vương)
* [[Việt Nam]] [[Nhà Nguyễn|Nguyễn triều]] Lạng Giang Trung Túc công [[Nguyễn Phúc Hội|Tôn Thất Hội]] (có thụy hiệu khác là [[Túc Vũ công]])