Khác biệt giữa các bản “Liệt Công”

*[[Bắc Chu]] Tương Vũ Liệt công [[Lý Uý (Tương Vũ huyện công)|Lý Uý]] (sau được [[nhà Đường]] truy phong làm Sái [[Liệt Vương]])
*[[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] Hào Nghĩa Liệt Công [[Nguyễn Diễn]]
*Việt Nam [[Nhà Nguyễn|Nguyễn triều]] Lâm Thao Tráng Liệt Công [[Châu Văn Tiếp]] (có thụy hiệu khác là [[Trung Túc công]])
*Liệt Công cũng là tên 1 bộ tiểu thuyết của của Cục Dương đình trưởng [[Thành Cang]], xuất tự "Tái Phù Hán Thất".