Khác biệt giữa các bản “Oneworld”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! style="bgcolor="silver" width:160px;"| Thành viên
! style="bgcolor="silver" width:70px;" | Tham gia
|-
|
|{{flagicon|Fiji}} [[Fiji Airways]]
! style="text-align:center;" | 2018
|-
|
!Quốc gia
! style="bgcolor="silver" width:100px;" | Liên kết với
|-
|
|{{flagicon|Fiji}} [[Fiji Link]]
! style="text-align:center;" | 2018
|
|{{flagicon|Fiji}} [[Fiji Airways]]
|-
|
Người dùng vô danh