Khác biệt giữa các bản “Kinh Thi”

n
n (Hoàn thành tên tất cả 311 bài thơ trong Kinh Thi)
|2
|Từ mẫu
|5
|
|
|3
|Hoàng hoàng giả hoa
|5
|
|
|4
|Thường đệ
|8
|
|
|5
|Phạt mộc
|3
|
|
|6
|Thiên bảo
|6
|
|
|7
|Thái vi
|6
|
|
|8
|Xuất xa
|6
|
|
|9
|Đệ đỗ
|4
|
|
|10
|Nam cai
|1
|
|
|1
|Bạch hoa
|1
|
|
|2
|Hoa thử
|1
|
|
|3
|Ngư ly
|6
|
|
|4
|Do canh
|1
|
|
|5
|Nam hữu gia ngư
|4
|
|
|6
|Sùng khâu
|1
|
|
|7
|Nam sơn hữu đài
|5
|
|
|8
|Do nghi
|1
|
|
|9
|Lục tiêu
|4
|
|
|10
|Trẫm lộ
|4
|
|
|1
|Đồng cung
|3
|
|
|2
|Tinh tinh giả nga
|4
|
|
|3
|Lục nguyệt
|6
|
|
|4
|Thái khỉ
|4
|
|
|5
|Xa công
|8
|
|