Khác biệt giữa các bản “Kinh Thi”

n
|3
|24
|Đãi đẳng tân khách để vua tôi quyến luyến nhau
|
|
|
|Từ mẫu
|5
|25
|Nỗi lòng của bề tôi vì việc vua sai mà không phụng dưỡng cha mẹ
|
|
|
|Hoàng hoàng giả hoa
|5
|20
|Bề tôi lo công việc của vua sai
|
|
|
|Thường đệ
|8
|32
|Anh em, vợ con thì bao giờ cũng quý hơn bạn hữu
|
|
|
|3
|
|Tìm bạn bè, hậu đãi bạn bè
|
|
|
|6
|
|Lời của bề tôi chúc tụng vua
|
|
|
|6
|
|Nỗi lòng người chiến sĩ lúc ra đồn thú và lúc trở về
|
|
|
|6
|
|Quân đội đi và trở về sau khi thắng trận
|
|
|
|4
|
|Vợ mong chồng đi quân dịch mau trở về
|
|
|