Khác biệt giữa các bản “Kinh Thi”

n
|Phạt mộc
|3
|36
|Tìm bạn bè, hậu đãi bạn bè
|
|Thiên bảo
|6
|36
|Lời của bề tôi chúc tụng vua
|
|Thái vi
|6
|48
|Nỗi lòng người chiến sĩ lúc ra đồn thú và lúc trở về
|
|Xuất xa
|6
|48
|Quân đội đi và trở về sau khi thắng trận
|
|Đệ đỗ
|4
|28
|Vợ mong chồng đi quân dịch mau trở về
|
|10
|Nam cai
|Không lời
|1
|
|
|1
|Bạch hoa
|Không lời
|1
|
|
|2
|Hoa thử
|Không lời
|1
|
|
|Ngư ly
|6
|18
|
|
|4
|Do canh
|Không lời
|1
|
|
|Nam hữu gia ngư
|4
|16
|
|
|6
|Sùng khâu
|Không lời
|1
|
|
|Nam sơn hữu đài
|5
|30
|
|
|8
|Do nghi
|Không lời
|1
|
|
|Lục tiêu
|4
|24
|
|
|Trẫm lộ
|4
|16
|
|
|Đồng cung
|3
|18
|
|
|Tinh tinh giả nga
|4
|16
|
|
|Lục nguyệt
|6
|48
|
|
|Thái khỉ
|4
|48
|
|
|Xa công
|8
|32
|
|
|6
|Cát nhật
|6
|24
|
|
|7
|Hồng nhạn
|3
|18
|
|
|8
|Đinh liệu
|3
|15
|
|
|9
|Miễn thủy
|3
|22 (24)
|
|
|
|10
|Hạc minh
|2
|18
|
|
|1
|Kỳ phủ
|3
|12
|
|
|2
|Bạch câu
|4
|24
|
|
|3
|Hoàng điểu
|3
|21
|
|
|4
|Ngã hành ký dã
|3
|18
|
|
|5
|Tư can
|9
|53
|
|
|6
|Vô dương
|4
|32
|
|
|7
|Tiệt nam sơn
|10
|64
|
|
|8
|Chinh nguyệt
|13
|94
|
|
|9
|Thập nguyệt chi giao
|8
|64
|
|
|10
|Vũ vô chính
|7
|54
|
|