Khác biệt giữa các bản “Tiếng Tây bồi”

Trang mới: Tây Bồi, còn gọi là tiếng Pháp tại ViệtNam, là một ngôn ngữ bồi từ tiếng Pháp. Ngôn ngữ này xưa đã được dùng khắp nơi Đông-dương. Tâ...
(Trang mới: Tây Bồi, còn gọi là tiếng Pháp tại ViệtNam, là một ngôn ngữ bồi từ tiếng Pháp. Ngôn ngữ này xưa đã được dùng khắp nơi Đông-dương. Tâ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh